مرور مختصری بر چهار فصل از کتاب شیمی پیش حیاتی از مواد دوگانه دوست ساده تا مُدل‌های پیش سلول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران.

چکیده

کتاب‌های علمی، از مهم‌ترین منابع برای تحقیق و پژوهش هستند. معرفی و مرور محتوای کتاب‌های علمی با زمینۀ پژوهشی می‌تواند چشم‌انداز پژوهشی قابل قبولی را به پژوهشگران عرصه علم و دانش عرضه کند. کتاب Prebiotic Chemistry From Simple Amphiphiles to Protocell Models اثر پیتر والده در انتشارات بین‌المللی اشپرینگر در سال 2005، منتشرشده است. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن اهمّیت مطالعات مروری در خلق و توسعه دانش بشری بر آن است نخست به معرفی اجمالی این اثر علمی و بیان مواردی از برجستگی‌های آن پرداخته و نهایتاً به‌مرور مختصری بر چهار فصل از آن کتاب ارزنده که هدف اصلی این تحقیق می‌باشد، بپردازد. یافته‌های این پژوهش مروری کوتاه نشان داد: کتاب مذکور، در پنج فصل و ﺗﻮﺳﻂ پژوهشگران ﻣﺨﺘﻠﻒ به‌گونه‌ای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ هرکدام از فصل‌ها به‌صورت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻃﺒﻖ ﻧﯿﺎز پژوهشگر قابل‌مطالعه ﺑﺎﺷﻨﺪ که این مورد یکی از برجستگی‌های این اثر علمی به شمار می‌آید. همچنین، سرمنشاء حیات و پیدایش آن بر روی سیاره زمین، شکل‌گیری موجودات زنده از مواد غیرزنده، سنتز پیش حیاتی و...، از موضوعات اصلی در حوزه تحقیقات حیات به شمار می‌آیند که در کتاب فوق الذکر به آن‌ها تأکید و توجه ویژه‌ای شده است.

کلیدواژه‌ها