بررسی میزان اثربخشی آموزش مباحثی از فیزیک به روش STEM برروی دانش اموزان پایه ی دهم تجربی شهرستان نیشابور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اموزشی ریاضی،دانشکده علوم پایه،پردیس شهید بهشتی مشهد،مشهد،خراسان رضوی

2 گروه اموزشی فیزیک،دانشکده علوم پایه،پردیس شهیدبهشتی مشهد،مشهد،خراسان رضوی

3 گروه اموزشی فیزیک،دانشکده علوم پایه،پردیس شهید بهشتی مشهد،مشهد،خراسان رضوی

چکیده

در سال های اخیر یکی از رویکردهای نوین آموزشی در زمینه تلفیق موضوعات، رویکرد آموزشی استم است. روش آموزش STEM بر اساس کاربردهای واقعی زمینه های علوم ، فناوری ، مهندسی و آموزش ریاضیات است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی آموزش فیزیک به روش STEM برروی دانش اموزان پایه ی دهم تجربی شهرستان نیشابور صورت گرفت. بدین منظور نمونه ای به حجم 50 دانش آموز پایه دهم 25دانش اموز گروه کنترل و 25 دانش اموز گروه ازمایش به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به آزمون محقق ساخته پیشرفت تحصیلی در پیش آزمون و پس آزمون پاسخ دادند. در این بین گروه آزمایش در مباحث حجم و چگالی در پایه ی دهم تحت آموزش مبتنی بر STEM قرار گرفتند. اطلاعات حاصل با استفاده از روش تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که اموزش فیزیک به روش STEM اثربخشی بیشتری نسبت به اموزش به روش سنتی دارد. (P˂0.05 ) . همچنین نتایج ازمون های فرعی نشان داد که آموزش فیزیک به روش STEM نسبت به روش سنتی در حیطه درک و فهم و حیطه ی کاربرد تفاوت معناداری دارد و این روش اثربخشی بیشتری داشته است. (P˂0.05).

کلیدواژه‌ها