بررسی کج‌فهمی‌های دانش‌آموزان پایه نهم از مبحث پیوندهای شیمیایی - مطالعه موردی دانش‌آموزان رباط‌کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران‌.

2 استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

3 دبیر شیمی، شهرستان رباط کریم، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی کج‌فهمی‌های دانش‌آموزان پایه نهم از پیوندهای شیمیایی است. پژوهش از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری تمامی دانش‌آموزان پایه نهم شهرستان رباط کریم که در سال 1401-1400 مشغول به تحصیل هستند، بود که از بین آن‌ها 200 دانش‌آموز پایه نهم (100 دختر و 100 پسر) به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش یک پرسشنامه پژوهشگرساخته شامل 17 سوال از مباحث مرتبط با پیوندهای شیمیایی علوم تجربی پایه نهم بود که روایی آن توسط دو نفر از اعضای هیئت علمی شیمی دانشگاه فرهنگیان و دو نفر از دبیران علوم تجربی که در پایه نهم تدریس می‌کردند، تایید شد. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 75/0 محاسبه شد. سوالات پرسشنامه در سه مقوله مفهوم پیوند شیمیایی، پیوند یونی و پیوند کووالانسی دسته‌بندی شد. داده‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS26 مورد تجزیه‌و-تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین کج فهمی مربوط به عدم درک ماهیت و نحوه تشکیل پیوندهای یونی و کووالانسی بود. نتایج تحلیل واریانس تک‌متغیری نشان داد که از نظر ترکیب متغیرهای وابسته بین گروه‌ دختران و پسران در متغیرهای مستقل شامل مفهوم پیوند شیمیایی (000/0=Ƞ2، 05/0p>، 489/8= F)، پیوند یونی (000/0=Ƞ2، 05/0p>، 082/0= F) و پیوند کووالانسی (000/0=Ƞ2، 05/0p>، 367/0= F) تفاوت معنی‌دار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها