آزمایشگاه ریاضی برای دبیرستان و دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 دبیر ناحیه۳ شهر کرج، ایران.

چکیده

در این مقاله آزمایشگاه ریاضی تعریف شده و لزوم تشکیل آن مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله این است که کدام دسته از مسائل ریاضی را می‌توان در آزمایشگاه ریاضی مورد بررسی قرار داد و کدام دسته لازم نیست در آزمایشگاه بیان شود. مسائل قابل طرح در آزمایشگاه در سطح دبیرستان و ریاضی عمومی دانشگاه ارائه شده‌اند. در نهایت معایب و محاسن تشکیل آزمایشگاه ریاضی به صورت جمع‌بندی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها