از رؤیا تا واقعیت معلمی؛ واکاوی تجارب زیسته ی یک دانش آموخته ی دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران. ایران.

2 دبیر اداره آموزش و پرورش، شهرستان خشت و کنارتخته، ایران

3 دبیر اداره آموزش و پرورش. شهرستان بافق. ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش کیفی، واکاوی ویژگیهای حرفه ای بر اساس تجارب زیسته نگارنده و شناسایی نقاط قوت و ضعف و بهبود شایستگی های خود در راستای توسعه حرفه ای و نیز علاقه مند نمودن دانشجویان به رشته آموزش ریاضی است. در این روایت پژوهی، برای جمع آوری داده ها از روش کدگذاری تجاربی که نگارنده در طول دوران زندگی کسب نموده، استفاده شد. روش تحلیل دادهها، روش تحلیل مضمون است. در این راستا یافته های پژوهش نشان داد که علاقه به ریاضیات در نگارنده ریشه خانوادگی داشته و نیز دوستان و معلمان در گرایش او به این شغل سهیم بوده اند؛ همچنین به تجربیات کسب شده در دوران زندگی و طول دوره آموزشی، توسعه حرفه ای، چگونگی معلمی کردن خود در آینده (صبور، شوخ طبع بودن؛ عدم تحقیر دانش آموز)، آرمانها و تعهدات (به روز بودن اطلاعات یک معلم و ...)، باورهای معلمی (آموزش نحوه اندیشیدن به دانش آموز و ...)، چالشها و راه حلهای آنها (مدیریت کلاس شلوغ با مسؤولیت دادن به شاگردان و ...)، اصول و نظریات معلمی (هوشهای چند گانه و ...) اشاره نموده و در نهایت عهد می بندد که با هدف یادگیرنده مادام العمر بودن علمش را به روز نگه دارد

کلیدواژه‌ها