اثر مدل یادگیری ECIRR با رهیافت معمای تصویری بر کاهش میزان بد مفهومش های دانش آموزان در مفاهیم کار و انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

کار حاضر با هدف تعیین اثربخشی مدل یادگیری ECIRR با رهیافت معمای تصویری برای کاهش بدمفهومش های دانش آموزان پایه دهم علوم تجربی دبیرستان فربود ناحیه 2 شیراز در سال تحصیلی 1400-1401 انجام شده است. روش پژوهش ، نیمه آزمایشی بوده و بصورت طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شده است . در گروه آزمایش در طی 9 جلسه مبحث کار و انرژی بامدل یادگیری ECIRR با رهیافت معمای تصویری آموزش داده شده است. در مقابل در گروه کنترل، آموزش بصورت سنتی صورت گرفته است. بدمفهومش های دانش آموزان در بحث کار و انرژی با دو فاکتور نگرش و عملکرد فیزیک مورد ارزیابی قرار‌گرفتهاست. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته برای بررسی نگرش دانشآموزان و آزمون معلم ساخته برای بررسی عملکرد دانش آموزان در درس فیزیک استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس یکطرفه تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین گروه آزمایش وگروه کنترل درعملکرد و نگرش به فیزیک تفاوت معنی داری وجود دارد که اثر بخشی مثبت مدل یادگیری ECIRR با رهیافت معمای تصویری را مورد تایید قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها