بررسی محتوای علم فیزیک و روش صحیح آموزش فیزیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

دنیای اطراف ما و در یک لغت جهان شامل حقایق، موجودیتها و حرکتهاست، از آنجا که جهان همه آفریننده خالق یکتاست که شریک ندارد و انسان اشرف مخلوقات است، آدمی در اعصار مختلف به طرق مختلف، روشهای متفاوت و در زمینه علوم مختلف همواره مشغول کشف، شناخت و اشراف به نظم موجود در پدیده های مختلف سرتاسرجهان و در دنیای اطراف خود بوده است. برخی از علوم موجود به صورت مستقیم و شامل تفاسیر، قانونمندی و فرمولبندی پدیده ها به مطالعه و بررسی نظم موجود ساختاری در پدیده ها وموجودیتهای مختلف می پردازد. فیزیک، یکی از علوم است که هم از جنبه تئوری و عملی به مطالعه، فرمولبندی و بررسی پدیده ها . کنشها ـ و اکنشها بین موجودیتهای مختلف در سرتاسر جهان می پردازد. در حقیقت علم فیزیک بررسی بودن مادّه، موقعیت، نحوة حرکت، کیفیت و کمیت انرژیها و برخودها را در بر دارد؛ یادگیری فیزیک و احاطه بر فیزیک پدیده‌ها نیاز به فهم پدیده و در بسیاری از موارد دانستن ریاضی مسأله و حل معادلات و روابط ریاضی در زمینه آن دارد. در این مقاله به دنبال تحقیقی جامع جوانب مختلف علم فیزیک را بررسی کرده و همچنین روش صحیح یادگیری فیزیک را ارائه می دهیم.

کلیدواژه‌ها