تأثیرات حفاظتی غیر ژنومی استروژن روی سیستم قلب و عروق مرد ها ، نقش های درمانی و بالینی در مردان مسن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

اگر چه مطالعاتی مبنی بر تأثیرات استروژن روی تنگ و گشاد شدن عروق و عملکرد آن ها در زنان انجام شده است . مطالعات اخیر نشان داده که استروژن دارای تأثیرات گشاد کننده عروق در مردان می باشد .
تأثیر گشاد کنندگی استروژن به وسیله کلسیم وابسته به گیرنده های سطح سلولی استروژن که فعالیت نیتریک اکساید سنتاز را تحریک می کند میانجی شده است .
آزاد سازی پایدار NOSمنجر به ترشح نیتریک اکساید که دارای تأثیرات فیزیولوژیکی مهاری بر روی عروق می باشد، می گردد
بنا براین بخشی یا قسمت ضعیفی از این سیستم سیگنالی می تواند عملکرد غیر عادی اندوتلیال (حالت پاتوفیزیولوژیکی ) را در جهت سخت شدن عروق افزایش دهد .
درنتیجه ،انسان های مذکر کاهشی مرتبط با سن را در تستوسترون و آروماتاز که ناشی از سطوح استروئیدی پلاسما است نشان دادند که این حالت ممکن است در اثر از دست دادن یک مکانیسم حفاظتی قلبی حفظ کننده عملکرد اندوتلیال می باشد .
استراتژی های درمانی درجهت حفظ سطوح پایه نیتریک اکساید از طریق حفظ سطوح فیزیولوژیکی استرادیول ، دارای اثرات مثبتی بر سیستم قلب و عروق مردان مسن می باشد .

کلیدواژه‌ها