بررسی و مقایسه سوالات امتحان شیمی دبیرستان‌های شهر بوکان و سوالات کنکور دانشگاه سراسری مطابق با سطوح شناختی بلوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی - استادیار

2 عضو هیات علمی

3 فارغ التحصیل

چکیده

در تحقیق حاضر سوالات امتحانی پایان ترم شیمی دبیرستان‌های شهر بوکان طی سالهای 92-1390 و سوالات آزمون ورودی کنکور دانشگاه سراسری در بازه زمانی سال‌های 85 الی92 مطابق با سطوح شناختی بلوم بررسی شدند. از تعداد کل 1248 سوال جمع آوری شده، 969 سوال پایان ترم دبیرستان و 279 سوال کنکور سراسری می‌باشند. نوع تحقیق و روش بررسی فرضیه‌ها توصیفی بوده و از آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه وتحلیل داده‌ها استفاده شد. ابتدا سوالات مطابق روش بلوم طبقه بندی شده و از روش آزمون خی دو برای تجزیه و تحلیل فرضیات و مقایسه آنها استفاده گردید. نتایج بیانگر اختصاص سوالات پایان ترم دبیرستان عمدتا به پایین‌ترین سطوح شناختی با فراوانی 5/31 درصد سطح دانش و 5/68 درصد سطح درک و فهم بودند. درحالیکه 9/78 درصد سوالات کنکور سراسری به سطوح درک و فهم تعلق دارد. تحلیل سؤال‌های امتحان داخلی، هماهنگ و نهایی، بیانگر توجه بسیار به سطح دانش و بی‌توجهی به سطوح بالاتر یادگیری می‌باشد. با این حال سؤال‌های کنکور سراسری از این نظر نسبت به امتحان‌های داخلی کیفیت بهتری دارند. نتیجه نهایی به دست آمده بیانگر این مطلب است که تقریبا امتحان نهایی و هماهنگ از نظر اصول آزمون سازی نسبت به امتحان داخلی کیفیت بهتری دارا است.

کلیدواژه‌ها