هویت ملی در کتاب ریاضی(1) پایه دهم متوسطه(رشته های ریاضی و فیزیک-علوم تجربی)در سال تحصیلی 1396-1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

کتاب های درسی، در شکل گیری هویت ملی دانش آموزان نقش مهمی ایفا می کنند. هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل هویت ملی در کتاب ریاضی(1) پایه دهم متوسطه(رشته های ریاضی و فیزیک-علوم تجربی) است. روش پژوهش تحلیل محتوای کمی و کیفی است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل چک لیست در تحلیل محتوا است و واحد تحلیل، مضمون می باشد. ابعاد هویت ملی در این پژوهش عبارتند از: نماد، ارزش، میراث فرهنگی، مشاهیر و شخصیت ها، وقایع و رخدادها. جامعه آماری کتاب ریاضی(1) پایه دهم متوسطه(رشته های ریاضی و فیزیک-علوم تجربی) سال 1396-1395است.
نتایج تحلیل کیفی نشان دهنده تاکید بر ارزش های ملی به ویژه ارزشهای اخلاقی و مذهبی، توجه به اماکن و بناها در بعد میراث فرهنگی و استفاده کم از احادیث و آیات و نظم و نثر ادبی و کم توجهی به ارزش های اقتصادی و مشاهیر معاصر به ویژه، ریاضیدانان معاصر و کتاب های آنها است. بنا به نتایج تحلیل کمی در این کتاب 132 مورد به مفهوم هویت ملی اشاره شده است که در بین ابعاد هویت ملی، بعد ارزش های ملی با 55 مورد و %31/42 از بیشترین میزان فراوانی و بعد وقایع و رخدادها با 1 مورد و % 76/0 از کمترین میزان فراوانی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها