یادگیری فاصله دار: ایجاد فضای مناسب برای علوم اعصاب در کلاس درس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

طرح مساله: دانش نوین به اهمیت تقویت نیروی حافظه، افزایش ظرفیت سلولهای مغزی و افزایش توان بازخوانی داده ها توجه زیادی دارد. امروزه کارشناسان علوم آموزشی برای یادگیری موثرتر و تقویت حافظه روشهای متنوعی پیشنهاد می کنند که یکی از این روشها مطالعه با فاصله یا Spaced learning است. در واقع، Spaced learning یک روش یادگیری برای به حداقل رساندن فراموشی است که در آن محتوای یادگیری در سه زمان و سه بار تکرار خلاصه شده است، در فاصله این سه بار تکرار، دو مرحله استراحت وجود دارد که در طی آنها، فعالیت های فیزیکی کاملا متفاوت با موضوع درس توسط فراگیران انجام می شود. هدف از این پژوهش آشنایی با شیوه خاصی است که با انعطاف پذیری، به ایجاد ارتباط های مناسب بین سلول های مغزی و افزایش بازده یادگیری کمک شایانی می کنند.روش‌ها: این پژوهش از نوع کیفی بوده و برای رسیدن به اهداف از شیوه تحلیلی با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای استفاده شد. نتایج: در این بررسی، اثربخشی آموزش فاصله دار، با در نظر گرفتن تقویت مسیرهای مرتبط با حافظه و مولکول های فعال شده در این مسیر تایید شد.

کلیدواژه‌ها