تحلیل محتوای کتاب های ریاضی پایه یازدهم (تجربی-ریاضی) سال 96-1395 بر اساس رویکرد مدل سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رویکرد مدل سازی در کتاب های درسی ریاضی پایه یازدهم رشته های تجربی و ریاضی است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیل محتوا است. جامعه آماری این پژوهش کتاب ریاضی پایه 11 (رشته تجربی) و کتاب هندسه و حسابان پایه 11 (رشته ریاضی) در سال تحصیلی 97-96 می باشد. در این پژوهش همه تمرینات از این سه کتاب، با توجه به پنج مقوله "بدون زمینه"، "زمینه مدار غیر معقولانه"، "زمینه مدار مستقل از زمینه"، "کاربرد استاندارد"و "مدل سازی"، در حوزه مدل سازی و کاربرد مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحلیل نشان داد که بیشتر مسایل از این سه کتاب در مقوله "بدون زمینه" می باشند و تقریبأ هیچ یک از مسایل این سه کتاب جزء مسایل "غیر معقولانه" و "مدل سازی" نمی باشند. همچنین مسایل کاربردی این کتاب ها جزء مسایل "کاربرد استاندارد" می باشند. نتیجه حاصل ازاین یافته ها نشان دهنده آن است که در تألیف کتاب های درسی جدید، میزان توجه به رویکرد مدل سازی و کاربرد بسیار کم بوده است.

کلیدواژه‌ها