مدل اصلاح یافته R+F(G) و جوابهای متقارن کروی ایستا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

در این کار با اضافه کردن به کنش اینشتین-هیلبرت، جوابهای متقارن کروی ایستا در خلأ بررسی شده است. با معرفی ضریب نا معین لاگرانژی α، کنش را بازنویسی کرده و معادلات حرکت را به دست آورده ایم، سپس به ازاء ‌‌ جوابها مورد بررسی قرار گرفته که منجر به جواب دوسیته با و شده است. برای دسته وسیعی از این مدل‌هاجواب را بدست آورده‌ایم. سپس کمیتهای ترمودینامیکی را روی این جواب‌ها بررسی کردیم. اولی جواب بدیهی دوسیته(شوارتز شیبدآنتی دوسیته) ودیگری یک جواب غیر بدیهی است.

کلیدواژه‌ها