میزان توجه به عوامل خلاقیت گیلفورد در کتاب ریاضی 1 پایه دهم (رشته های ریاضی و تجربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فرهنگیان، کرمان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب ریاضی 1 پایه دهم (ریاضی و تجربی) می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع تحلیل محتوا و کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل محتوای کتاب ریاضی 1 دهم می باشد و نمونه انتخاب شده فصل های 1، 3و 4 از این کتاب می باشند. ابزار این تحقیق فرم تحلیل محتوای محقق ساخته با توجه به الگوی عوامل خلاقیت گیلفورد می باشد. برای تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه دهم از یک طرح کدگذاری استفاده شده است. این کار در سه مرحله انجام شده است. در مرحله اول کاردرکلاس ها و تمرینات فصل های 1، 3و 4 مشخص شده و کدگذاری شدند. در مرحله دوم کلیه واحدها با طبقه مورد نظر، از نظر شاخص های خلاقیت گیلفورد مطابقت داده شده و در جداول مربوطه ثبت شده و در مرحله سوم کلیه واحدها که در سطوح مختلف خلاقیت گیلفورد قرار داشتند شناسایی و شمارش شده اند. داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که در کتاب ریاضی پایه دهم تاکید بیشتری به سطح تفکر همگرا شده است و به تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب در حد ضعیفی توجه شده است.

کلیدواژه‌ها