بررسی دیدگاه دبیران ریاضی درباره نقش اضطراب ریاضی در تبیین خودکارآمدی و خلاقیت دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 سرگروه استانی دبیران ریاضی استان گلستان

3 دانشجوی دانشگاه فرهنگیان، پردیس آیت‌اله خامنه‌ای گرگان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه دبیران ریاضی مقطع متوسطه درباره نقش اضطراب ریاضی در تبیین خودکارآمدی و خلاقیت دانش‌آموزان است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دبیران ریاضی مقطع متوسطه در استان گلستان است که به روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس 92 دبیر ریاضی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های محقق ساخته‌ی اضطراب ریاضی، خودکارآمدی و خلاقیت است که به ترتیب دارای 18، 14 و 11 گویه است. روایی پرسشنامه‌ها توسط روان‌شناسان، اساتید مجرب و متخصصین آزمون‌ساز پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم مورد تایید نهایی قرار گرفت و پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از آلفای کرنباخ به ترتیب 90/0، 89/0 و 91/0 به‌دست آمد که نشان از پایایی بالای پرسشنامه‌ها دارد. داده‌های آماری پرسشنامه‌ توسط نرم افزار spss در دو بخش توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی) و تحلیل استنباطی (رگرسیون خطی ساده و چند متغیره) تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از دیدگاه دبیران ریاضی نقش اضطراب ریاضی در تبیین خودکار‌آمدی و خلاقیت دانش‌آموزان معنادار می‌باشد و همچنین از دیدگاه آنان اضطراب ریاضی با ضریب‌های تاثیر استاندارد رگرسیونی (40/0- Beta=) و ‌50/0 Beta=) به ترتیب کمترین و بیشترین تاثیر را در تبیین متغیر خودکارآمدی و خلاقیت دارد.

کلیدواژه‌ها