تأثیر کاربرد مفاهیم فیزیک در آموزش مفاهیم مشتق و انتیگرال بر انگیزش تحصیلی ریاضی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه - دانشگاه فرهنگیان- تهران- ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس علامه امینی، تبریز، ایران

3 گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

4 گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق مقایسه و بررسی تاثیر کاربرد مفاهیم فیزیک و روش تدریس سنتی در آموزش مشتق و انتیگرال بر انگیزش تحصیلی ریاضی دانش آموزان می باشد. روش این پژوهش از نوع طرح نیمه آزمایشی بود که در آن نمونه ای شامل دو کلاس 31 نفره از دانش آموزان پیش دانشگاهی رشته ریاضی-فیزیک آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز انتخاب و پس از جایگزینی تصادفی در دو گروه روش تدریس کاربرد مفاهیم فیزیک و روش آموزش معمول بر ای مشتق و انتیگرال مورد مطالعه قرار گرفتند. در فرایند اجرا، در کلاس درس ریاضی یک گروه در معرض روش تدریس کاربرد مفاهیم فیزیک قرار گرفت و گروه دوم به همان روش معمول آموزش دیدند. نتایج حاصل از روش تحلیل کواریانس نشان داد که در اثربخشی دو روش آموزش بر روی مولفه های انگیزش تحصیلی ریاضی (عزت نفس، انگیزش درونی و علاقه) دانش آموزان تفاوت دارد. دانش آموزانی که با روش کاربرد مفاهیم فیزیک آموزش دیده بودند، انگیزش تحصیلی ریاضی بالاتری را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها