بررسی مولفه های هویت ملی در کتاب ریاضی و آمار 1 پایه دهم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فرهنگیان -کرمان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی هویت ملی در کتاب ریاضی و آمار (1) پایه دهم رشته های ادبیات و معارف است. روش پژوهش تحلیل محتوای کمی و کیفی است. ابعاد هویت ملی در این پژوهش عبارتند از: نماد، ارزش، میراث فرهنگی، مشاهیر و شخصیت ها، وقایع و رخدادهای ملی. جامعه آماری کتاب ریاضی و آمار پایه دهم رشته های (ادبیات و معارف) می باشد. نتایج تحلیل کمی نشان می دهد که 55 مورد به مفهوم هویت ملی اشاره شده است. در بین ابعاد هویت ملی، بعد میراث فرهنگی با 18/38 درصد (21 مورد) بیشترین و بعد وقایع و رخدادها با 81/1 درصد (1 مورد) از کمترین میزان فراوانی برخوردارند. نتایج تحلیل کیفی نشان دهنده، توجه به کتب و اماکن و بناها در بعد میراث فرهنگی و استفاده کم از احادیث و آیات و هنر و صنایع دستی می باشد همچنین در بعد ارزش ها، ارزش های اجتماعی بیشتر مورد تأکید قرار گرفته اند و در بعد مشاهیر و شخصیت ها به مشاهیر معاصر توجه نشده است.

کلیدواژه‌ها