تحلیل محتوای کتاب های ریاضی پایه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک چاپ 1397، بر اساس رویکرد مدل سازی و کاربردها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ریاضی، دانشگاه فرهنگیان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش، تحلیل محتوای کتاب های ریاضی پایه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک چاپ 1397است، که شامل کتاب های هندسه(3)، ریاضیات گسسته و حسابان(2) می باشد. در پژوهش، مسائل موجود در تمرین ها و کار در کلاس ها و فعالیت های موجود در این کتاب ها، با توجه به پنج مقوله حوزه مدل سازی و کاربرد، یعنی "بدون زمینه"، "زمینه مدار غیر معقولانه"، "زمینه مدار مستقل از زمینه"، "کاربرد استاندارد" و "مدل سازی"، کدگذاری شد. نتایج پژوهش نشان داد که مسائل بدون زمینه، درصد بالایی از مسائل بررسی شده را تشکیل می دهند. به طوری که %99 درصد از مسائل کتاب هندسه(3)، %18/75 از مسائل کتاب ریاضیات گسسته و %52/92 درصد از مسائل کتاب حسابان(2)، از نوع بدون زمینه بودند و پس از آنها، سوال های "مستقل از زمینه" و "کاربرد استاندارد" قرار می گرفتند. در کتاب های هندسه(3) و ریاضیات گسسته، هیچ سوال "زمینه مدار غیر معقولانه" وجود نداشت اما %68/0 از سوال های بررسی شده در کتاب حسابان(2) در این مقوله جای می گرفتند. همچنین هیچ یک از سوالات بررسی شده در سه کتاب در زمینه"مدل سازی" نبود، که نشانه عدم توجه به رویکرد مدل سازی و کاربردها در این سه کتاب است.

کلیدواژه‌ها