کاربرد پژوهش های شیمی در حوزه های آموزشی و تحقیقاتی زیست شناسی: کمپلکسهای پلاتین(II)، پلاتین(IV) و طلا(III) در درمان بیماری سرطان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 مدیر گروه زیست شناسی پردیس نسیبه تهران

چکیده

آموزش و پژوهش در حوزه های زیست شناسی به سایر علوم پایه و به خصوص علم شیمی نیازمند است. شناخت ساختار شیمیایی مولکولهای زیستی و واکنشهای آنها برای درمان بیماریها ضروری است. بیماری سرطان رشد غیر طبیعی سلولهایی در بدن است که از قبل سالم بوده اند. برای جلوگیری از رشد سلولهای سرطانی داروهای استفاده شده باید از طریق برهمکنش با DNA این سلولها از رشد آنها جلوگیری کنند. اولین دارویی که به عنوان داروی ضد سرطان معرفی شد کمپلکس دی آمین دی‌کلروپلاتین(II) یا سیس پلاتین است. این کمپلکس در داخل بدن اتمهای کلر خود را از دست داده و تبدیل به دی آمین دی‌هیدروکسوپلاتین(II) میشود. بعد از آن به دلیل داشتن ساختار مربع مسطح، در مجاورت DNA سلولهای سرطانی آنیونهای هیدروکسید کوئوردینه شده به کاتیون پلاتین(II) با اتمهای N7 بازهای آلی گوانین مجاور جابجا شده و پس از متصل شدن به DNA این سلولها موجب جلوگیری از رشد آنها میشود. کمپلکسهای پلاتین(IV) نسبت به پلاتین(II) پایداری بیشتری دارند ولی در محیط بیولوژیکی، در حضور آسکوربیک‌اسید و گلوتوتامیک اسید تبدیل به پلاتین(II) شده و همانند سیس ‌پلاتین به مولکول DNA سلولهای سرطانی کوئوردینه می‌شوند. همچنین عملکرد کمپلکسهای طلا(III) برای از بین بردن سلولهای سرطانی همانند سیس پلاتین میباشد.

کلیدواژه‌ها