استفاده از سازمان دهنده های گرافیگی در آموزش ریاضیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه فرهنگیان، گروه آموزشی علوم پایه، تهران، ایران.

چکیده

سازمان دهنده های گرافیگی ابزاری جهت کمک به معلمان و دانش آموزان در طراحی برنامه های درسی، فرایند یادگیری و ارزشیابی می باشد. این سازمان دهنده ها دارای تنوع زیادی هستند که از آن جمله می توان به فلوچارت، نقشه ذهنی و نقشه مفهومی، درخت شبکه ای، نقشه عنکبوتی، نقشه استخوان ماهی، نقشه چرخه ای و ... اشاره نمود. به کارگیری جلوه های تصویری متنوع در سازمان دهنده های گرافیگی، موجب برقراری ارتباط بین دو نیمکره چپ و راست مغز شده و درنتیجه تأثیر چشمگیری در فرایند یاددهی- یادگیری دارند. در این مقاله ضمن معرفی سه نوع سازمان دهنده ی گرافیکی (فلوچارت، نقشه ذهنی و نقشه مفهومی)، با ذکر نمونه هایی، به بیان کاربرد آن ها در آموزش ریاضیات خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها