نقدی بر آموزش علوم پایه در ایران معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یاردانشگاه پیام نور، ایران.

2 دبیر فیزیک، آموزش و پرورش خواف، ایران.

چکیده

در این مقاله، آموزش علوم پایه را در دوران معاصر ایران با قرون گذشته، مخصوصاً دوره شکوفایی علمی ایران که همزمان با قرون وسطی در اروپا و غرب است، مقایسه و نقاط قوت و ضعف آموزشی این دو دوره بیان گردید. اولین ضعف در حوزه علوم مربوط به حفظ و نگهداری داشته های علمی دانشمندان قدیمی ایران است. ضعف‌های مدل‌های آموزشی دوران معاصر که شامل سبک آموزش (اصوالگرایانه)، تخصص گرایی صرف، دید جزئی نگر به علم و عدم توجه به مفاهیم فیزیکی است، بیان شد. این ضعف‌ها باعث کاهش استقبال دانش‌پژوهان و علاقمندان از رشته های علوم پایه، خصوصاً رشته فیزیک شده است. عدم شناخت متقابل هدف و عدم مبادله اطلاعات بین دانشمندان علوم پایه و مهندسین علوم باعث کندی پیشرفت صنعت و تکنولوژی در کشور شده است. در این مقاله این ضعف‌ها را بیان و راه حل‌های پیشنهادی را ارائه نموده‌ایم.

کلیدواژه‌ها