رﯾﺎﺿﯿﺎت و آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪ، ﻧﺮوژ و ﮐﺎﻧﺎدا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ریاضی، دانشگاه فرهنگیان، تبریز، ایران.

چکیده

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﯾﺎﺿﯽ و آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪ، ﻧﺮوژ و ﮐﺎﻧﺎدا اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان در رﯾﺎﺿﯽ ﺣﺪاﻗﻞ از ﻃﺮﯾﻖ دو ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺗﯿﻤﺰ و ﭘﯿﺴﺎ (ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان) ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در آزﻣﻮن ﻫﺎ در ﺣﯿﻄﻪ رﯾﺎﺿﯽ و آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎ را در رﯾﺎﺿﯽ و آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪ، ﻧﺮوژ و ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

کلیدواژه‌ها