نقد و بررسی کتاب "ریاضیات برای معلمان(نسخه‏ ی مدرس)"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فرهنگیان اهواز. پردیس فاطمه زهرا(س)

چکیده

در پژوهش حاضر، با نقد و بررسی بخش‏هایی از "کتاب ریاضیات برای معلمان( نسخه‏ی مدرس)"، نوشته گروهی از نویسندگان به سرپرستی جی. ال. مارتین و ترجمه خانم شهرناز بخشعلی زاده، به دنبال پاسخ دادن به این سوال هستیم؛ که تا چه اندازه این کتاب می‏تواند به عنوان منبع مفیدی برای درس "مبانی آموزش ریاضی" دانشجویان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان باشد. به این منظور بخش‏هایی از کتاب را مورد بررسی قرار می‏دهیم و پیشنهاداتی را ارائه می‏دهیم. هدف ما در این پژوهش آن است که با بررسی و اعمال برخی از تغییرات در کتاب، بدانیم؛ آیا کتاب مذکور می‏تواند منبع خوبی برای درس "مبانی آموزش ریاضی" رشته آموزش ابتدایی باشد.

کلیدواژه‌ها