بررسی بدفهمی ها در مبحث نامعادلات پایه نهم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر ریاضی منطقه 4، تهران، ایران.

2 گروه ریاضی، مرکز شهید شرافت، پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان، تهران.

چکیده

در فرآیند یاددهی – یادگیری ریاضی مدرسه ای موانعی وجود دارند که شناختن و کمرنگ کردن آنها ، از نگرانی های اصلی آموزشگران می باشد. یکی از این موانع ، بدفهمی های ریاضی دانش آموزان است که نیازمند بررسی و ریشه یابی می باشد. نامعادلات از مفاهیم پایه در مباحث و موضوعات مختلف ریاضی است و کاربرد های فراوانی در زندگی روزمره دارد. این مبحث از مباحث پر چالش می باشد. بررسی آزمونهای کتبی دانش آموزان نشان می‌دهندکه دانش آموزان در این مبحث دچار بدفهمی های زیادی می‌شوند. وجود این بدفهمی ها ، یادگیری مباحث مربوط به نامعادلات را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این مقاله، بررسی بعضی از بد فهمی‌های دانش آموزان پایه نهم در مبحث نامعادلات است. در این تحقیق، این بدفهی ها بررسی و سپس روش تدریس مناسب برای کاهش این بدفهمی ها پیشنهاد می گردد. روش های تدریس پیشنهاد داده شده در کلاس اجرا می شود و در نهایت نتایج ارزشیابی از دانش آموزان نشان می دهد که این روش ها تا حدود زیادی موفق بوده اند.

کلیدواژه‌ها