تحلیل‌خطاهای‌دانش‌آموزان پسرپایة هشتم درحل مسائل‌کلامی معادلة‌‌خطی براساس‌ الگوی نیومن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان گروه ریاضی مرکز شهید بهشتی پردیس شهید چمران

2 دبیر ریاضی، آموزش و پرورش اردبیل، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به روش توصیفی- پیمایشی و با هدف بررسی میزان معلومات و خطاهای دانش‌آموزان پسر پایة‌ هشتم درحل مسائل کلامی معادلة خطی با تأکید بر تحلیل خطاهای نیومنی است. جامعة‌‌آماری این تحقیق، 95 دانش‌آموز پسرمدارس عادی شهرستان خلخال‌ ‌می‌باشد. به‌ روش تصادفی خوشه‌ای و به کمک جدول مورگان، نمونه‌ای متشکل نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که به طور متوسط 64 درصد دانش‌آموزان بیشترسؤال‌ها را حل‌کرده‌اند؛ ولی فقط 16درصد آن‌ها به جواب کامل رسیده‌اند و این مشخص ‌می‌کند که دانش‌آموزان درحل مسائل کلامی معادلة خطی مشکل اساسی دارند و از معلومات کمی برخوردارند. برای بررسی خطاهای دانش‌آموزان از مصاحبه نیومنی استفاده شد. نتایج به‌دست آمده بیانگر این هستند که بیشتر خطاهای دانش‌آموزان در مرحلة خواندن و درک می باشد. بیشتر بودن‌‌خطاها در این مرحله، می‌تواند در اثر ناتوانی‌آن‌ها دردرک و تفسیرجملات باشد که در واقع به دانش زبانی و ادراکی آن‌ها مربوط‌ می‌شود. پیشنهاد می‌شود که دانش‌آموزان در تشخیص مشکلات و نقاط ضعف دانش‌آموزان و حتی رفع آن‌ها، از روش تحلیل‌خطای نیومن بهره بگیرند.

کلیدواژه‌ها