فناوری اپتوفلویدیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزش علوم پایه ، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر اصفهان، ایران

چکیده

تلفیق شاره‌ها و نور از دیر باز مورد توجه پژوهشگران بوده‌است. تلسکوپ های آینه‌ای مایع و موجبرهای نوری با هسته مایع که بالغ بر صد سال پیش توسعه یافته‌اند، نمونه های اولیه ترکیب شاره ‌ها با نور هستند. امروزه از تلفیق شاره ها و نور در مقیاس میکرومتر و نانومتر، حوزه پژوهشی جدیدی با عنوان اپتوفلودیک ایجاد شده است. استفاده از روش ها و ابزارهای مبتنی بر اپتوفلودیک منجر به ایجاد افزاره های فوری فشرده و قابل تنظیم می شود. در چنین سیستم هایی از تلفیق شاره با نور و برهم کنش بین آن ها، برای بسیاری از کاربردها استفاده می شود. در سیستم‌های اپتوفلودیک، ویژگی های شاره، سبب تولید ادوات میکرو فوتونیک قابل انعطاف، تنظیم پذیر با قابلیت بازپیکربندی می شود.

کلیدواژه‌ها