ماهیت، منابع و توسعه دانش موضوعی – تربیتی معلمان فیزیک از دیدگاه مگنوسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان - تهران - ایران

چکیده

طی چند سال گذشته با گردهم آمدن مراکز تربیت معلم سراسر کشور و تأسیس دانشگاه فرهنگیان، نیاز دانشجو معلمان فیزیک با روش های نوین تدریس و آشنایی آنها با دیدگاه های صاحب نظران عرصه دانش مورد نیاز معلمان، به یک ضرورت تبدیل شده است. از طرفی طراحی و تدریس هر موضوع یک فعالیت شناختی بسیار پیچیده است که می بایست معلم دانش حوزه های مختلف را برای آنها اعمال کند. در نتیجه معلمان با دانش متمایز اما یکچارچه برای برنامه ریزی و اجرای درسهایی که دانش آموزان به درک مفاهیم عمیق و یکپارچه نیاز دارند، بسیار تواناتر از معلمانی هستند که دانش محدود و منزوی دارند. این دانش مورد نیاز معلمان بعنوان دانش موضوعی- تربیتی شناخته می شود. در این مقاله، عناصر مجزای مدل آقای مگنوسان در رابطه با دانش موضوعی – تربیتی معلمان مورد بررسی قرار می گیرد. بخصوص ارتباط این اجزا با دانش های مورد نیاز معلمان فیزیک نیز به صورت مشروح بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها