تحلیل خطاهای دانش‌آموزان چهارم تجربی در حل مسائل کلامی کاربرد مشتق بر اساس مدل نیومن در شهرستان سمیرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان گروه ریاضی مرکز شهید بهشتی پردیس شهید چمران

2 دبیر ریاضی، آموزش و پرورش اضفهان، ایران.

3 عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، ایران.

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، تحلیل خطاهای دانش‌آموزان چهارم تجربی در حل مسائل کلامی کاربرد مشتق بر اساس الگوی تحلیل خطای نیومن در شهرستان سمیرم می‌باشد. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان چهارم تجربی شهرستان سمیرم در سال تحصیلی 96-1395 به تعداد 160 نفر بود که از میان آنها تعداد 112 نفر به روش نمونه گیری کوکران و با روش تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب گردید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا توصیفی همبستگی می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها، آزمون استاندارد و محقق ساخته‌ای مشتمل بر ۶ سوال به همراه مصاحبه کیفی بود. روایی سؤالات با استفاده از شاخص نسبت روایی محتوایی (CVR) تایید شد. پایایی آزمون با ضریب آلفای کرونباخ 0.84 تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت. یافته‌ها نشان داد بین خطای خواندن، درک، تبدیل، پردازش و رمزگذاری با عملکرد دانش‌آموزان، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. ضریب همبستگی نیز نشان داد بین ساختار مفهومی و کاربردی رابطه مثبت و معنادار، بین ساختار مفهومی و محاسباتی رابطه مثبت و غیرمعنادار و بین ساختار کاربردی و محاسباتی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. بیشترین شیوع خطاهای دانش آموزان در سه مرحله اول خطاهای نیومن (سواد غیر ریاضی) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها