تربیت بدنی تلفیقی و آموزش مفاهیم ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی و رسانه ورزشی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

بهبود کیفیت شیوه‌ی‌آموزشی و تربیت دبیران آگاه به شیوه‌های نوین آموزشی در سال‌های اخیر در سراسر جهان مورد تاکید سیستم آموزش قرار گرفته است. با توجه به تاکید سیستم‌آموزشی کشورمان به استفاده از روش‌های سنتی مبتنی بر تکرار و حفظ مطالب که بازدهی و کیفیت کم یادگیری دانش آموزان را به همراه دارد. تربیت دبیران نسبت شیوه‌های نوین آموزشی برای ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیری، دانش‌آموزان یک امر حیاتی است. شیوه‌ی آموزشی تربیت بدنی تلفیقی یکی از روش‌های نوظهور در بخش آموزش است که با پرورش روحیه‌ی پژوهشگری و تفکر نقادانه کودک سعی دارد با ایجاد فرصت تجربه کردن و اکتشاف با رویکرد دانش آموز محوری مانند بازی‌های ورزشی،دانش ریاضی را به دانش آموزان بیاموزد.کشورهای توسعه یافته،روش تلفیق تربیت بدنی را بصورت شیوه‌ی تدریس تلفیقی در مدارس خود اخیرا بعنوان شیوه آموزشی موثر و نوین در مقاطع آموزشی ابتدایی بکار می‌گیرند.استفاده از آن در سیستم آموزشی کشور نیازمند آشنایی دبیران تربیت بدنی با آن و رفع چالش های پیرامون استفاده از این شیوه ی آموزشی می باشد.مقاله حاضر پیرامون اهمیت و ضرورت روش آموزش تلفیقی تربیت بدنی با تفکر المپیزم در مقاطع ابتدایی برای آموزش علوم پایه مانند ریاضی همچنین نیازهای اساسی دبیران برای بهره‌گیری از این شیوه پراداخته است.

کلیدواژه‌ها