مطالعه تطبیقی برنامه درسی شیمی ایران و ژاپن در دوره متوسطه دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش برنامه درسی شیمی ایران و ژاپن، با روش تطبیقی و الگوی بردی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه مؤلفه‌های برنامه درسی(مبانی و فلسفه، اهداف، محتوا، روش‌های یاددهی-یادگیری(تدریس) و ارزشیابی) بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که مؤلفه‌های برنامه درسی شیمی ایران در قسمت محتوا و هدف غنی است و تشابهات بسیاری با سیستم آموزشی کشور پیشرفته‌ای هم‌چون ژاپن دارد ولی در روش تدریس بسیار متفاوت است. در ایران تاکید زیادی روی روش سخنرانی می‌شود در حالیکه علوم تجربی نظیر شیمی، جزو علوم آزمایش محور محسوب می شوند و نیاز است تا این دروس حتی الامکان در آزمایشگاه یا همراه با انجام کار عملی مانند یک آزمایش ساده تدریس شوند. بنابراین فعالیت عملی باید به یکی از ارکان اساسی در آموزش علوم تجربی تبدیل شود. بنابراین توجه بیشتر به شیوه های نوین و فعال آموزشی، منجر به ارتقا برنامه درسی شیمی در ایران و ارتقا سطح یادگیری فراگیران در حوزه علوم تجربی مانند شیمی می‌شود.

کلیدواژه‌ها