تأثیر آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی بر توانایی عملکرد و استدلال ریاضی دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه فرهنگیان و آزاد واحد اهواد و دبیر ریاضی ناحیه دو اهواز

چکیده

هدف پژوهش، تأثیر گفتمان ریاضی بر توانایی استدلال و عملکرد ریاضی دانش آموزان پسر پایه ششم دبستان بود. جامعه آماری تحقیق تمام دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر اهواز در سال تحصیلی 97-1396 است. حجم نمونه شامل 50 دانش آموز که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و در دو گروه 25 نفره آزمایش و کنترل گمارده شدند.ابزارهای این پژوهش آزمونهای سنجش توانایی استدلال ریاضی و عملکرد متشکل از سؤالات ریاضی حیطه استدلال و شناختی آزمون تیمز ریاضی بود که پایایی آنها به ترتیب 0/79 و 0/77 به دست آمدند. برنامه آموزش سه گام ؛ اقدام ، کاوش ، بحث و خلاصه سازی و با راهبردهای ده گانه بحث های کلاسی سیریلو در 16 جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد. آموزش درگروه کنترل با شیوه سنتی و معمولی صورت گرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل کوواریانس نشان داد که توانایی عملکرد ریاضی دانش آموزان در حیطه های شناختی و توانایی استدلال ریاضی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه بیشتر است بنابراین آموزش مبتنی بر گفتمان به شیوه بحث های کل کلاسی سبب افزایش توانایی عملکرد ریاضی دانش آموزان در حیطه های شناختی و توانایی استدلال ریاضی آنها مطالعه تیمز می شود.

کلیدواژه‌ها