بررسی اثر دانش محتوا (CK) بر روی پداگوژی دانش محتوا (PCK) مبحث فتوسنتز در برخی دانشجو معلمان رشته آموزش ابتدایی (مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

تحقیق در مورد توسعه حرفه‌ای معلمان در دو دهه گذشته افزایش‌یافته است. براین اساس، مطالعات زیادی بر روی دانش موضوعی (CK) و پداگوژی دانش محتوا (PCK) معلمان علوم مختلف انجام‌شده است؛ اما در مورد دانش موضوعی و پداگوژی دانش محتوا معلمان علوم ابتدایی؛ خصوصا مبحث فتوسنتز، مطالعات محدودی انجام‎شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر میزان و کیفیت دانش موضوعی بر روی پداگوژی دانش محتوا مبحث فتوسنتز و رشد گیاهان در گروهی از دانشجو معلمان آموزش ابتدایی پردیس فاطمه زهرا (س) اصفهان است. در این پژوهش، محتوای زیستی فتوسنتز و رشد گیاهان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه مورد پژوهش شامل 25 دانشجو معلم رشته علوم تربیتی اصفهان بودند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه، آماده‌سازی طرح درس و مصاحبه استفاده شد. اکثر دانشجو معلمان در پایان ترم یک، از مشکلات مفهومی دانش آموزان در زمینه فتوسنتز چندان آگاه نبودند و در انتخاب مهم‌ترین مفاهیم مشکل داشتند. درحالی‌که همین دانشجویان در پایان ترم دو؛ و شرکت در کلاس‎های درس آموزش علوم، در درک مشکلات مفهومی دانش آموزان قوی‌تر عمل نمودند، همچنین، هیچ‌یک از دانشجویان تجربیات زیادی در زمینه تدریس علوم نداشتند.

کلیدواژه‌ها