بررسی ساحت هنری و زیبایی شناختی کتاب ریاضی سوم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد.

2 مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ساحت زیبایی شاسی( خلاقیت و ذوق هنری ) در هر کدام از موارد سه گانه تصویر، متن و تمرین‌های کتاب ریاضی سوم ابتدایی می‌باشد. در ابتدا به بررسی چند مورد از تحقیقات صورت گرفته برای غنی سازی پژوهش حاضر و همچنین نظریه جان دیویی را در باب زیبایی شناسی می-پردازیم سپس با در نظر داشتن اهمیت و ضرورت پژوهش سعی در پاسخ به سوالات پژوهش برآمدیم. به همین منظور سه فصل از کتاب به صورت تصادفی(1-4-7) با هشت مولفه استخراج شده از سند تحول برای شناسایی میزان انطباق و هماهنگ بودن با سند تحول مورد بررسی قرار گرفت نتیجه کمبود توجه یه ساحت زیبایی شناختی و هنر در این کتاب به عنوان نیروی تحریک کننده خلاقۀ آدمی علی رغم تاکید فراوان در اسنادبالادستی می‌باشد. نتایج حاصله نشاندهندۀ فاصله معنادار کتاب تحلیل شده با ارزش‌ها و آرمان‌های ساحت هنری ذکرشده در سند تحول بنیادین می‌باشد که نیازمند تغییر رویکرد برنامۀ درسی و توجه حداکثری به این ساحت ارزشمند است.

کلیدواژه‌ها