الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر یادگیری زایشی درس ریاضی پایه ی ششم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان - پردیس دکتر شریعتی ساری

چکیده

چکیده
گسترش مطالعات و پژوهش‌ها در زمینه ی یادگیری و استراتژی‌‌‌های آموزشی سبب شده تا محیط‌های یاد گیری جایگزین محیط های آموزشی شوند. در این مقاله الگویی برای طراحی یادگیری مبتنی بر یادگیری زایشی ارائه شده است این الگو بر نقش فعال یادگیرنده در جریان یادگیری با استفاده از خلق رابطه ها و معناها تاکید داردو دارای مراحل زیر می‌باشد: تجزیه و تحلیل ، تدارک مولفه‌ها ، بیان مفهوم و بافت آن یا ارائه موضوع ، بیان پیش‌نیازها ، تولید معنا و رابطه‌ها ، انتقال یادگیری ، ارزشیابی ، منابع و ابزارهای کسب اطلاعات ، تسهیل‌گری و پشتیبانی و در نهایت تولید دانش که به عنوان درک عمیق یادگیرنده از موضوع است.

کلیدواژه‌ها