بررسی وضعیت مولفه های اثربخشی کلاس درس ریاضی در مدارس ابتدایی دولتی منطقه دو شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی دانشگاه تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه تهران،ایران.

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت مولفه های اثربخشی پارسونز (انطباق، تحقق اهداف، رضایت شغلی و تعهد سازمانی) کلاس درس ریاضی در مدارس ابتدایی دولتی منطقه دو شهر تهران بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی دولتی منطقه 2 شهر تهران در سال تحصیلی 1397/1398 بود. که تعداد کل آنها 518 نفر بودند که از بین آنها 251 نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و طبق فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شد. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات پژوهش، از پرسشنامه استاندارد اثربخشی پارسونز (2009) استفاده گردید که روایی آن توسط اساتید و متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0.83 محاسبه و تایید گردید. بررسی نتایج نشان داد که در کل وضعیت مولفه های اثربخشی پارسونز (انطباق، تحقق اهداف، رضایت شغلی و تعهد سازمانی) کلاس درس ریاضی در مدارس ابتدایی دولتی منطقه دو شهر تهران با میانگین های 2، 98/1، 97/1، و 02/2 با میانگین فرضی نمونه در سطح معناداری 01/0 تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین می توان این چنین استنباط کرد که میزان مولفه های اثربخشی پارسونز (انطباق، تحقق اهداف، رضایت شغلی و تعهد سازمانی) کلاس درس ریاضی در حد"پایین تر از میانگین" ارزیابی شده است

کلیدواژه‌ها