تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی براساس الگوی مریل در سال تحصیلی 1397 – 1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پرسنل دانشگاه فرهنگیان، ایران.

2 دانشجوی مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، ایران.

3 دانشجوی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

تحلیل محتوا یک علم و روش تحقیق است که در زمینه کتب درسی به دلیل اهمیت موضوع، طرفداران زیادی پیدا کرده است. «هدف از تحلیل محتوا، یافتن نسبت بین اهداف و محتوا به منظور بهبود محتوای موجود می‌باشد (سمیعی و افضل خانی، 1392).» با تحلیل محتوا می‌توانیم با فعال و پویا کردن کتاب و انتخاب مفاهیم خوب کیفیت کتاب درسی را بالا ببریم. این پژوهش با هدف تحلیل محتـوای کتـاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس الگوی مریل انجام شده است. جامعه آماری، محتوای کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 1398 – 1397 می‌باشد. نمونه آماری برابر با حجم جامعه آماری می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا می‌باشد، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشتر دروس کتاب از نوع عملی بود همچنین انواع ارائه اولیه و ثانویه به میزان مناسبی به کار رفته بود همچنین اصل تفکیک در بیشتر درس‌های این کتاب رعایت شده، اصل تنوع مثال، اصل همتاسازی و سطح دشواری در این کتاب رعایت شده است.

کلیدواژه‌ها