تحلیل محتوای کتاب های علوم تجربی اول، دوم و سوم ابتدایی براساس الگوی نمایش اجزای مریل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، ایران

چکیده

هدف کلی این تحقیق تحلیل محتوا کتاب های درسی علوم تجربی دوره اول ابتدایی براساس الگوی نمایش اجزای مریل می باشد. برای این منظور، با توجه به عناصر چهارگانه محتوا آموزشی (حقایق، مفاهیم، روش کار، اصول و قوانین) به بررسی کتاب های مذکور پرداخته شده است. در این تحقیق علاوه تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی، از روش تحلیــل محتــوای آنتروپــی شــانون برای ارزیابی چهار مولفه مربوط به الگوی نمایش اجزای مریل اســتفاده شــده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از مجموع 472 واحد ثبت شده، بیشترین تکرار مربوط به مولفه های حقایق با 236 واحد (50%) و روش کار با 109 واحد ( 09/23%) است. بیشترین مقادیر ضریب اهمیت مولفه های الگوی نمایش اجزای مریل در علوم تجربی دوره اول ابتدایی نیز مربوط به مولفه های حقایق و روش کار (252/0) بوده و مولفه های اصول (250/.) و مفاهیم (244/.) در رتبه های بعدی هستند. در مجموع کتاب های علوم تجربی دوره اول ابتدایی از نظر عناصر مورد استفاده در الگوی نمایش اجزای مریل، قابل قبول ارزیابی می شوند.

کلیدواژه‌ها