نویسنده = رقیه السادات حسینی
طرح یادگیری، ابزاری مناسب در آموزش فیزیک

دوره 2، شماره 3، تیر 1395، صفحه 29-35

مهسا محسنی؛ رقیه السادات حسینی؛ سمانه برجویی مجرد؛ صفیه رضایی