نویسنده = آرزو حسینی
مروری بر چند اثبات قضیه مورلی

دوره 3، شماره 7، تیر 1396، صفحه 45-58

آرزو حسینی؛ خدیجه مرشدی