نویسنده = محمد رضا کل صفتان
رویکرد استم و الزامات پیاده‌سازی آن در ایران

دوره 5، شماره 16، آذر 1398، صفحه 47-49

فاطمه امیری؛ محمد رضا کل صفتان