نویسنده = صغری ابراهیمی قوام
پاژیل: فعالیتی برای آموزش معنادار مفاهیم شیمی

دوره 7، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 33-49

الهه کشاورز؛ صغری ابراهیمی قوام؛ مریم صباغان