کلیدواژه‌ها = کلاس معکوس
تجربیات آموزش فیزیک و آزمایشگاه به روش یادگیری معکوس

دوره 4، شماره 12، آذر 1397، صفحه 13-20

الهه ناموری؛ بهروز جلیلیان؛ فرنوش فنون؛ صفیه رضایی