کلیدواژه‌ها = شبکه بلور
بکارگیری تفکر طراحی در یادگیری انواع شبکه بلور

دوره 5، شماره 17، اسفند 1398، صفحه 67-76

الهه کشاورز؛ فاطمه مشکبید