مقایسه ی تاثیر روش های نوین آزمایشگاهی آموزش علوم تجربی بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ی هفتم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

آموزش عملی و آزمایشگاهی، محیطی با نشاط برای یادگیری فراهم کرده، به طوری که حتی دانش آموزان ضعیف نیز در چنین محیطی، رغبت بیشتری به یادگیری نشان می دهند. و خود را مجبور به تحمل به صرف گذراندن ساعات خسته کننده کلاس تئوری نمی کنند. این پژوهش یک مطالعه آزمایشی است و هدف از انجام آن، مقایسه ی تاثیر روش های معلم- محور و نوین آزمایشگاهی(کاوشگری، فعال فیزیکی و ترکیبی) آموزش علوم تجربی بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی علوم تجربی دانش آموزان پایه ی هفتم بوده است. جامعه ی آماری تحقیق را، دانش آموزان پسر پایه هفتم شهریزد در سال تحصیلی 98-1397 بود. نمونه تحقیق شامل چهار کلاس بوده، که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب، و به سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل تقسیم شدند. روش تحقیق آزمایشی بوده و از طرح پیش آزمون-پس آزمون، پیگیری با گروه کنترل استفاده گردید. ابزارهای سنجش این تحقیق شامل، الف: پرسشنامه ی انگیزه ی پیشرفت تحصیلی هارتر، ب: آزمون پیشرفت تحصیلی علوم تجربی محقق ساخته بوده است.

کلیدواژه‌ها