دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، آذر 1399 
رابطه خلاقیت معلمان با اثربخشی تدریس ریاضی پایه ششم دوره ابتدایی

صفحه 20-35

زهرا کزازی؛ صلاح الدین ابراهیمی؛ علی سیفی؛ امین اصفهانی زاده