شناسایی کج فهمی‌های دانشجومعلمان علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان درباره‌ی مفاهیم گرما و دما و مقایسه‌ی نتایج آن با رشته‌ی تحصیلی دبیرستانی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

ضرورت درک صحیح مفاهیم علمی از سوی معلمان سبب شد تا پژوهش حاضر، با هدف شناسایی کج فهمی‌های دانشجو معلمان، درباره ی مفاهیم گرما، دما و تبادل گرمایی انجام شود. در این مطالعه، ابتدا 74 نفر از دانشجومعلمان علوم تربیتی پردیس دخترانه فاطمه الزهرا – اهواز، با مدارک دیپلم علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی فیزیک به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. سپس، از پرسش نامه ای مشتمل بر 5 سوال تشخیصی چهار گزینه‌ای درباره گرما، دما و تبادل گرمایی استفاده شد. پاسخ‌های دریافتی از دانشجومعلمان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در گام نخست، کج‌فهمی‌های دانشجومعلمان شناسایی و سپس، با نوع دیپلم آنها مقایسه‌ شد. بررسی ها نشان داد، کج فهمی‌هایی بالای 50 درصد در بین همه ی دانشجویان، خصوصا دیپلمه‌های انسانی وجود دارد. در گام بعدی، به مقایسه و بررسی نتایج بدست آمده از مرحله اول با کج‌ فهمی دانش آموزان ابتدایی در رابطه با این موضوع پرداخته شد. یافته‌های این پژوهش، حاکی از بالاتر بودن درک کامل دانشجومعلمان نسبت به دانش آموزان بود.

کلیدواژه‌ها