ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی یادگیرنده الکترونیکی ریاضی با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی، دانشگاه پیام نور، گروه ریاضی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه ریاضی، دانشگاه پیام نور، گروه ریاضی، تهران، ایران.

چکیده

 هدف از این پژوهش ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت دانشجویان رشته ریاضی در محیط یادگیری الکترونیکی است. برای دستیابی به این هدف از روش تحقیق کتابخانه‌ای و توصیفی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق صاحب‌نظران، خبرگان ریاضی و برنامه‌ریزان آموزش الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان مازندران بوده و اعضای نمونه 7 نفر از خبرگان با توجه به اهداف و سؤالات تحقیق به‌صورت هدفمند از بین آن‌ها انتخاب شدند. بر اساس ادبیات نظری تحقیق و با مشورت خبرگان و صاحب‌نظران، عوامل و معیارهای کیفیت محیط یادگیری الکترونیکی در چهار بعد اصلی (کیفیت فنی سیستم و زیرساخت تکنولوژی، کیفیت آموزشی، کیفیت اطلاعات و محتوا، کیفیت خدمات) و 24 معیار دسته‌بندی شدند. وزن هرکدام از این شاخص‌ها در جامعه موردمطالعه بر اساس پرسشنامه خبرگان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی تعیین گردید. تحلیل داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار سوپر دسیژن انجام و عوامل فنی سیستم و زیرساخت تکنولوژی، عوامل تکنولوژی و طراحی آموزشی، عوامل مرتبط با تولید محتوا و عوامل مرتبط با خدمات پشتیبانی در کیفیت محیط‌های یادگیری الکترونیکی به ترتیب اهمیت ارزیابی‌شده‌اند.

کلیدواژه‌ها