تحلیل محتوای بخش‌های شیمی کتاب‌های علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی،‌ معلم آموزش و پرورش شهر سیمرغ، مازندران، ایران.

2 استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی و تحلیل محتوای بخش‌های شیمی علوم‌تجربی دوره‌ی ابتدایی با تکنیک ویلیام رومی و ارائه‌ی مطالب و پیشنهادهایی به برنامه‌ریزان به منظور بهبود و ‌اصلاح کتاب‌های درسی می‌باشد. بر این اساس متون، تصاویر و پرسش‌های بخش‌های شیمی کتاب‌های علوم تجربی مورد تحلیل قرارگرفت. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع تحقیق توصیفی و روش مطالعه‌ی آن تحلیل محتوای کمی بر اساس روش ویلیام‌ رومی می‌باشد و جامعه‌ی آماری آن شامل تمام بخش‌های شیمی کتاب‌های علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی می‌باشد که از 74 صفحه تشکیل شده ‌است. به سبب محدود بودن حجم جامعه، نیازی به نمونه‌گیری نبوده و همه‌ی محتوا به عنوان جامعه‌ی آماری انتخاب شده و مورد تجزیه‌ وتحلیل قرار گرفته ‌است.
برای محاسبه‌ی ضریب درگیری از روش ویلیام رومی استفاده شده‌ است و ضریب درگیری متن و تصاویر به ترتیب 7/0 و 75/0 می‌باشد که به صورت فعال ارائه شده‌اند و ضریب درگیری پرسش‌ها با مقدار 5/4 به صورت غیرفعال ارائه شده‌ است.

کلیدواژه‌ها