طراحی آزمایش‌های ساده و قابل انجام با کم‌ترین امکانات برای تدریس مفاهیم شیمی دبیرستان مدارس کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش شیمی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 دبیر شیمی، آموزش و پرورش چالدران، آذربایجان غربی، ایران

3 استادیار گروه علوم پایه ، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، طراحی و انجام آزمایش‌های ساده و قابل انجام با کم‌ترین امکانات برای تدریس مفاهیم شیمی در مدارس کشور است. در این پژوهش تعدادی آزمایش ساده برای تدریس برخی از مفاهیم شیمی کتاب‌های شیمی سال دهم و یازدهم دوره متوسطه دوم طراحی و انجام شده ‌است. طراحی آزمایش‌ها در این پژوهش با استفاده از کم‌ترین امکانات قابل دسترس برای تمام مناطق کشور انجام شده که نشان می‌دهد در محروم‌ترین مناطق کشور که امکانات آزمایشگاهی ندارند نیز می‌توان با انجام آزمایش، شیمی را تدریس کرد و یادگیری دانش‌آموزان را از این طریق بهبود بخشید؛ همچنین به دلیل اهمیت انجام آزمایش‌های شیمی و فعالیت‌های عملی در یادگیری دانش‌آموزان و نیز تربیت دانش‌آموزان خلاق و پژوهش‌گر، نباید دانش‌آموزان را به بهانه نبود امکانات و مواد شیمیایی از این امر ضروری محروم کرد.

کلیدواژه‌ها