پروتکل عمومی برای اندازه‌گیری ناوردای چندجمله‌ای از درجه دو برای حالت خالص N-کیوبیتی اختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران ایران

2 گروه فیزیک نظری و اخترفیزیک، دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

یکی از روش‌های محاسباتی عمیق و هوشمند برای رده‌بندی کمیت خاص، استفاده از مفهوم یادگیری ماشینی است. در این مقاله، ما حالت‌های کوانتومی N-کیوبیتی زوج را با استفاده از ناوردای چند جمله‌ای از درجه 2 به‌عنوان معیار درهم‌تنیدگی رده‌بندی می‌کنیم. ابتدا یک پروتکل کلی برای اندازه‌گیری ناوردای چند جمله‌ای از درجه 2 یک حالت خالص N-کیوبیتی زوج دلخواه پیشنهاد می‌کنیم. سپس، براساس تکنیک‌های یادگیری ماشین، با استفاده از ادغام شبکه عصبی کلاسیک و محاسبات کوانتومی، رده‌بند ناوردای چند جمله‌ای از درجه دوی صفر یا غیرصفر می‌سازیم، حتی اگر الگوی ورودی ناقص باشد. با توجه به برابری معیار درهم تنیدگی چند جزئی واقعی و ناوردای چند جمله ای از درجه 2 برای حالت X، حالت GHZ را به عنوان حالت خاص X در نظر میگیریم و نشان میدهیم که صفر بودن ناوردای چند جمله‌ای از درجه 2 نشان می دهد که حالت مورد نظر کاملاً جداپذیر است و متعلق به برچسب کلاس "0" است، در غیر این صورت حالت درهم‌تنیده می‌شود و متعلق به برچسب کلاس "1" است

کلیدواژه‌ها